skúsené veštkyne
sú online
online_img online_img
 

Všeobecné podmienky služby SMS CHAT

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

SMS CHAT je chatová služba na báze prémiových SMS, v ktorej užívatelia komunikujú s operátormi prostredníctvom mobilných telefónov.
Podmienky a priebeh SMS chatu /ďalej len služby/ upravujú tieto Všeobecné podmienky, ktoré sú zverejnené na internetovej adrese www.mediatex.sk s názvom Všeobecné podmienky služby SMS CHAT. V skrátených verziách môžu byť tieto uvedené aj na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.

II. PREVÁDZKOVATEĽ SMS CHATU

Prevádzkovateľom a technickým realizátorom služby je spoločnosť Mediatex s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B, v spolupráci s telekomunikačnými operátormi Slovak Telekom a.s., Orange Slovensko a.s., O2 Slovakia, s.r.o., Swan a.s..

III. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY

Používať službu môžu len fyzické osoby staršie ako 18 rokov. /ďalej len užívateľ/
Distribúcia obsahu, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, je zakázaná; najmä nie je dovolené šíriť obsah, ktorý je xenofóbny, rasistický, alebo nesie pornografický charakter. Porušenie tohto ustanovenia oprávňuje Prevádzkovateľa k okamžitému blokovaniu užívateľa.
Užívateľ (Fyzická osoba) sa zapája do komunikácie zaslaním SMS správy so správnym kľúčovým slovom na správne skrátené číslo. Aktuálne zadania tzv. kľúčové slovo, skrátené SMS číslo, cena za účasť, budú uverejnené na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.
Užívateľ môže denne poslať neobmedzené množstvo SMS so správnym kľúčovým slovom na správne skrátené číslo služby.
Cena odoslanej SMS z telefónneho čísla účastníka sa účtuje podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov. Každý užívateľ, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne číslo služby, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do služby. Cena za spätnú SMS je uverejnená na webových stránkach, oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.
V prípade služieb s charakterom obsahu pre dospelých (ďalej len „18+“) môže užívateľ požiadať Mediatex o zablokovanie prístupu k tejto službe a to zaslaním SMS správy v tvare 18 STOP na číslo uvedené pri službe s charakterom 18+. Po obdržaní požiadavky zo strany užívateľa zabezpečí Mediatex zaradenie telefónneho čísla, z ktorého účastník žiadal o zablokovanie, na centrálny časovo neobmedzený blacklist. Pre odblokovanie prístupu k službe 18+, ktorú si účastník zaslaním SMS v tvare 18 STOP zablokoval, musí užívateľ kontaktovať svojho operátora.

IV. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Užívateľ služby SMS CHAT súhlasí s týmito podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel služby má Prevádzkovateľ služby právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo Služby.
Užívateľ sa týmto zaväzuje odškodniť Prevádzkovateľa v plnom rozsahu a to v prípade, že preukázateľne poruší svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z týchto Všeobecných podmienok a to v plnom rozsahu vzniknutej škody alebo oprávneného nároku tretej strany.
Užívateľ je povinný k úhrade všetkých nákladov, ktoré vznikli z použitia služby.
Za konanie tretích osôb, účastníkov služby alebo osôb inak sa podieľajúcich na Službe, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby bola služba široko dostupná. Vzhľadom na technické aspekty internetu a mobilného spojenia a pod, na ktoré nemá Prevádzkovateľ žiaden vplyv, môže dôjsť k technickej poruche, za čo Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
Prevádzkovateľ ani technický realizátor služby nezodpovedajú za akékoľvek poruchy elektronicko-komunikačnej, internetu, softvérové a hardvérové chyby, prerušenie telefonického spojenia, neschopnosť telefonického spojenia, výpadky dodávok elektrickej energie a ani iné podobné príčiny obmedzujúce telefonickú, elektronickú a inú komunikáciu.
Prevádzkovateľ ani technický realizátor služby nezodpovedajú a nenesú žiadnu zodpovednosť za:
žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými užívateľom;
za konanie tretích osôb, užívateľov služby alebo osôb inak sa podieľajúcich na službe;
za vymazanie obsahu alebo užívateľských dát;
nedostupnosť online platformy;
meškanie v prenose dát
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah správ, pretože nie je technicky a ani inak možné kontrolovať ich obsah. Vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za obsah správ vzniká v prípade, ak dôjde k ohrozeniu života alebo zdravia osoby, alebo ak je to v súvislosti s podstatnými porušeniami povinností zo strany Prevádzkovateľa, jeho právnym zástupcom alebo pracovníkom. Výška zodpovednosti Prevádzkovateľa je obmedzená na škody, ktoré by boli zvyčajne predvídateľné.
Prevádzkovateľ nehradí úžívateľom služby žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s používaním služby.
Pokiaľ užívateľ podá sťažnosť na službu a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak bola sťažnosť podaná po skončení služby, Prevádzkovateľ o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia služby na adresu Prevádzkovateľa služby, alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@mediatex.sk s označením „Sťažnosť na službu SMS CHAT“. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu a času služby sa viaže, z akého telefónneho čísla sa užívateľ zúčastnil, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozhodnutie Prevádzkovateľa týkajúce sa akýchkoľvek sťažností užívateľov je konečné.

V. OSOBNÉ ÚDAJE

Zaslaním SMS správy vyjadruje užívateľ súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných SMS marketingového charakteru od organizátora služby. Odhlásenie zo zasielania SMS marketingového charakteru je možné vykonať zaslaním SMS v tvare STOP na číslo 7009 z telefónneho čísla užívateľa. Cena odhlasovacej SMS je účtovaná podľa platných cien operátorov. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na https://vop.mediatex.sk/informacne-memorandum-o-spracovani-osobnych-udajov-za-ucelom-poskytnutia-sluzby-premium-sms-plnenie-zmluvy-is-premium-sms/

VI. POSKYTOVANIE OBSAHU UŽÍVATEĽOM, UDEĽOVANIE

Prevádzkovateľ umožňuje využívať jeho služby v súlade s právnymi predpismi a v súlade s týmito všeobecnými podmienkami k ukladaniu, prenosu obsahu a zdieľaniu obsahu s ostatnými užívateľmi.
Užívateľ týmto prehlasuje, že je vlastníkom všetkých požadovaných práv súvisiacich s obsahom a dáva výslovný súhlas Prevádzkovateľovi s ukladaním služby, publikácie a prevodu uvedeného obsahu, pričom nie sú dotknuté akékoľvek práva tretej osoby, ani právne predpisy a tiež neporušuje žiadne predpisy týchto podmienok použitia. V prípade, že užívateľ sám nie je vlastníkom vyššie uvedených práv, týmto prehlasuje, že tieto práva a licencie platne nadobudol pre účel ich využitia v súlade s týmito všeobecnými podmienkami.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné podmienky sú dostupné na internetovej adrese mediatex.sk.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky služby, ako aj právo službu prerušiť alebo zrušiť. V prípade akýchkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa služby a jej organizácie, je relevantné a konečné rozhodnutie Prevádzkovateľa bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody s účastníkom, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene účastníka.
Prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré nešpecifikuje tento popis Všeobecných podmienok služby SMS CHAT, budú uverejnené na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.
Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť od 10.05.2019.
Kontakt: www.mediatex.sk